Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, житлової політики, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, ціно-, тарифоутворення та розрахунків за житлово-комунальні послуги, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання) та в сфері транспорту та зв’язку.

Департамент, відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності, виконує такі завдання та функції:

1) організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства інфраструктури України та Міністерства енергетики та захисту довкілля України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Чернігівської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує в межах свої повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює забезпечення технічного та організаційного процесу ліцензування господарської діяльності з виконання робіт по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництву теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачанню теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в межах області та вживає заходів по усуненню недоліків;

5) організовує виконання державних програм, бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм розвитку сфери житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, надає пропозиції до проєкту програми соціально-економічного розвитку області з питань поліпшення житлово-комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;

6) розробляє проєкти розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів розроблених іншими органами виконавчої влади;

8) бере учать у підготовці звітів голови Чернігівської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернігівської обласної державної адміністрації;

10) аналізує стан житлово-комунального господарства області та готує пропозиції до проєктів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

11) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є Департамент;

12) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання протидії корупції;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) надає методичну допомогу з питань здійснення наданих законом повноважень органам виконавчої влади у житлово-комунальному господарстві;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування по виконанню функцій замовника згідно з чинним законодавством;

19) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у розроблені та виконанні державних програм з благоустрою населених пунктів;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

25) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

26) забезпечує захист персональних даних;

27) забезпечує здійснення контролю за:

визначенням і встановленням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг;

цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією, питною водою, природним газом та електроенергією;

дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

28) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

29) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

30) забезпечує комплексний та системний підхід до аналізу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства області з метою об’єктивної і всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів;

31) вносить у встановленому порядку пропозиції стосовно вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

32) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад;

33) координує в межах своєї компетенції роботу підприємств транспорту та зв’язку щодо розвитку ринку транспортних послуг, удосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування, телекомунікаційних та поштових мереж;

34) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

35) забезпечує виконання повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації щодо:

формування у приміському та міжміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області, та здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту на території області;

організації пасажирських перевезень та приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

формування та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

затвердження мереж і паспортів міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

36) в межах повноважень, визначених чинним законодавством, координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань організації пасажирських перевезень транспортом загального користування;

37) організовує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), де замовником є Чернігівська обласна державна адміністрація;

38)  сприяє забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень та залученню інвестицій;

39) за результатами конкурсів розробляє та за довіреністю голови Чернігівської обласної державної адміністрації укладає та розриває договори на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

40) здійснює підготовку матеріалів щодо умов конкурсу, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів;

41) здійснює фінансування проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах), за рахунок коштів, передбачених законодавством, зокрема внесених претендентами як плата за участь у конкурсах;

42) розробляє та забезпечує затвердження кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутах);

43) здійснює координацію взаємодії всіх видів транспорту та зв’язку незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності, упроваджує заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи систем транспорту та зв’язку;

44) залучає громадськість до процесів реформування у житлово-комунальній сфері;

45) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

46) здійснює моніторинг за рішеннями органів місцевого самоврядування про перегляд цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

47) здійснює моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства;

48) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання та енергозбереження підприємств комунальної теплоенергетики;

49) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

50) погоджує в межах компетенції діяльність у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

51) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії;

52) сприяє розробленню проєктів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

53) здійснює аналіз стану сфери питної води та питного водопостачання і водовідведення;

54) порушує в межах компетенції питання про прийняття рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

55) забезпечує інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

56) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів (озеленення, освітлення, утримання доріг, поводження з побутовими відходами), галузі поховання;

57) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів, в межах своїх повноважень;

58) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

59) надає пропозиції щодо розробки та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

60) здійснює заходи для популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

61) бере участь у розробці та реалізації державних та регіональних цільових програм у сфері енергоефективності та енергозбереження;

62) здійснює аналіз заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій на підприємствах галузі житлово-комунального господарства;

63) розробляє і подає голові Чернігівської обласної державної адміністрації пропозиції щодо визначення потреби в електроенергії, природному та скрапленому газі, твердому паливі;

64) здійснює моніторинг відповідно до чинного законодавства щодо: проведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження та енергетичної сертифікації будівель); впровадження систем енергетичного менеджменту та енергетичного моніторингу; оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду вузлами комерційного обліку води та теплової енергії;

65) бере участь у складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області, проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

66) надає методичну допомогу з питань впровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, використання альтернативних видів палива (на підприємствах комунальної теплоенергетики, організаціях та установах бюджетного сфери Чернігівської області);

67) бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

68) здійснює аналіз стану теплопостачання;

69) бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

70) розробляє та реалізовує регіональні програми в сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розроблені та реалізації державних програм у цій сфері;

71) аналізує роботу з проведення енергетичних обстежень, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями області та підприємствами житлово-комунальної сфери;

72) аналізує розроблення підприємствами загальновиробничих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції або наданої послуги;

73) погоджує питання розміщення на підпорядкованій території об’єктів електроенергетики, виходячи з інтересів територіальної громади;

74) бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на підпорядкованій території;

75) бере участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;

76) сприяє розвитку енергетики в області;

77) здійснює інші повноваження, визначені законом.