ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

Департамент ЕТЗ та ЖКГ

Чернігівської ОДА

 21.05.2020 року № 18

 

                                    

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію

у Департаменті енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства

Чернігівської обласної державної адміністрації

1. Питання мобілізаційної та оборонної роботи

(за винятком інформації із цих питань, яка включена до зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ))

1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо:

1) мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

2) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

3) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

4) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

5) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

6) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

8) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

9) переліки документів і справ, що підлягають передаванню до Державного архіву Чернігівської області, вивезенню на місце евакуації, знищенню або залишенню на місці в особливий період;

10) списки працівників, відповідальних за облік і зберігання документів і справ, що підлягають евакуації, їх транспортування та охорону в дорозі, а також на знищення або передавання до Державного архіву Чернігівської області в особливий період.

1.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

1.3. Відомості про результати перевірок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо виконання ними законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації національної економіки.

1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

1.5. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування економіки регіону (райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації) в умовах особливого періоду.

1.6. Відомості про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

1.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.8. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.

1.9. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

1.10. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

1.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

1.12. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

1.13. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління районної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування), обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.

1.14. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

1.15. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

2. Питання житлово-комунального господарства

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.6. Відомості про фактичні об’єкти запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

3. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

3.1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст, підприємств, установ, організацій.

3.3. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів.

3.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

3.5. Зведені відомості за сукупністю показників про кількість, загальну площу, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту.

3.6. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.7. Відомості щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

3.8. Відомості про основні показники стану цивільного захисту.

3.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.10. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4. Технічний захист інформації

4.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, вихідні дані, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю, а також володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

4.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, з обмеженим доступом, на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

4.5. Відомості про чинні в Департаменті енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

4.6. Відомості, що розкривають зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

4.7. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.

4.8. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації (плани захисту інформації, моделі загроз).

4.9. Відомості про експлуатацію автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом.

4.10. Відомості про роботу (розміщення) серверного та комунікаційного обладнання Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації (в т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі), доступ до цього обладнання та баз даних (облікові записи), організацію, структуру, топологію локальної мережі, мережевого обладнання, апаратного та програмного складу автоматизованих систем (серверів, персональних комп’ютерів), організацію розподіленого доступу до баз даних та інформаційних ресурсів, відомості, що розкривають зміст заходів з реалізації політики безпеки в інформаційній системі, інші відомості, які є державними інформаційними ресурсами, що створюються, обробляються в автоматизованій системі класу 3, володіння якими в сукупності дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

5. До службової в Департаменті енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації належить така інформація:

5.1 що міститься в документах Департаменту, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Департаменту або здійсненням ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень та внесення пропозицій голові облдержадміністрації щодо прийняття ним розпоряджень, а також розрахункових матеріалів суб’єктів господарювання, які розглядаються за дорученням керівництва облдержадміністрації і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

5.2 стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.